• Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Klimprogramma Climb Up

In een notendop wordt hier beschreven hoe het klimprogramma van Climb UP is opgezet. Wil je meer weten, mail ons dan. Voor de goede orde zij hier vermeld dat het programma van Climb UP zich exclusief richt op het klimmen van artificiële wanden en rotsen. Het klimprogramma is onderverdeeld in twee hoofdstromen, te weten:

1. De recreatieve beoefening.
2. De prestatiesport

Voor beide stromingen geldt dat in het programma ruimte is voor eenmalige en periodieke klimevenementen, wedstrijden en trainingen. Het verschil is gelegen in de wijze waarop deze klimactiviteiten worden beleefd, benaderd en uitgeoefend.

Het recreatieve programma

Het recreatieve programma heeft de volgende uitgangspunten:

1. Zinvolle en aangename besteding van vrije tijd
2. Attractie door diversiteit in evenementen en oefenstof
3. Individuele invulling van een gewenst klimniveau
4. Nadruk op algemene begeleiding naar behoefte
5. Breed aanbod in oefenstof en mogelijkheid tot individuele keuzes daarin
6. Ruimte voor onderlinge interactie in een sociale context

In het recreatieve programma wordt de klimmer geen prestatiedruk opgelegd. Wel is het mogelijk om naar wens van de klimmer stimulansen en aanmoedigingen te geven. Aan de uitgangspunten wordt concreet de volgende invulling gegeven:

1. Eenmaal per week algemene begeleiding
2. Themablokken bestaande uit vier of zes lessen. De inhoud van de themablokken worden naar wens samengesteld. Themablokken worden met een tussenpoos van circa zes weken aangeboden. De themablokken kunnen vrijwillig worden gevolgd.
3. Evenementenkalender

Themablokken en evenementenkalender zijn “losely coupled”. Het recreatieve programma is erop gericht dat stimulansen in de klimvaardigheid worden aangeboden en dat de klimveiligheid in haar volle breedte aan bod komt. Hierover meer in volgende hoofdstukken.

Het prestatieprogramma

Het prestatieprogramma heeft de volgende uitgangspunten:

1. Zinvolle en aangename besteding van vrije tijd
2. Structureel een samenhangend aanbod in de oefenstof ter verbetering van de prestatie
3. Periodieke, niet vrijblijvende training
4. Op hoger niveau structureel aanbod van oefenstof aangepast aan het individu.
5. Ruimte voor onderlinge interactie in een sociale context

Het prestatieprogramma is gericht op winnen, verbeteren, plezier hebben.
Aan de uitgangspunten wordt concreet de volgende invulling gegeven:

1. Eenmaal per week gerichte training
2. Eenmaal per week open begeleiding
3. Evenementen- en wedstrijdkalender

Voor klimmers van Climb UP die deel uitmaken van de nationale selecties worden de trainingen zoveel mogelijk gesynchroniseerd met het nationale trainingsprogramma. 

Evenementen

Eenmalige en periodieke klimevenementen kunnen een recreatief of competitief karakter hebben. Evenementen met een creatief karakter (bv. klimmen op een andere locatie of een uitwisseling tussen verenigingen) hebben geen invloed op het trainingsprogramma.
 
Recreatieve evenementen worden op zichzelf staand ondernomen. De enige relatie met het overige deel van het klimprogramma is dat evenementen worden ingepast in de agenda van het prestatieklimmen (wedstrijden en training), dusdanig dat als prestatieklimmers wensen deel te nemen aan een recreatief evenement dit niet verstorend werkt op hun wedstrijd- en traningsprogramma.

Wedstrijden

In principe wordt het wedstrijdprogramma van de Koninklijke NKBV gevolgd. Wedstrijdkalender NKBV.
Hieronder zijn inbegrepen:

1. Jeugdcompetitie (=selectie voor NJK)
2. Senioren Lead - voorheen promotop (=selectie voor NK)
3. Senioren Boulderwedstrijden (=selectie voor NKB)
3. Internationaal wedstrijdprogramma voor selectie
4. Hallencompetitie (wordt vanaf 2009 niet meer door de NKBV georganiseerd)

Trainingen

Sportklimmen is niet alleen simpelweg het klimmen van sportklimroutes, hoewel sommigen daarmee tevreden zijn. Wie de klimsport regelmatig beoefent, hetzij recreatief of als prestatiesport, heeft behoefte aan een stelselmatige aanpak ter bevordering van de klimvaardigheid. Mits met gezond verstand gedaan is sportklimmen een veilige sport. Hiermee zijn de twee trainbare elementen van het sportklimmen aangegeven: veiligheid en vaardigheid.

Klimveiligheid

Klimveiligheid is het vermogen om op afdoende wijze afzekeringen aan te brengen waardoor het risico van ongelukken wordt geminimaliseerd. Globaal kan de klimveiligheid worden onderverdeeld in drie elementen:
- Techniek
- Inzicht
- Mentaal vermogen

De techniek van klimveiligheid omvat de onderdelen materiaalkennis en bediening. Inzicht heeft betrekking op het kunnen toepassen van beveiligingstechnieken tijdens het klimmen dusdanig dat er veilig geklommen kan worden. Het mentaal vermogen richt zich op de klimmer die in staat moet zijn te kunnen klimmen (voor- en naklimmen) zonder dat angstbeleving hinderlijk is voor het klimmen zelf en onnodige risico’s worden vermeden. Absolute voorwaarde daarbij is dat de klimmer geen grenzen overschrijdt waardoor zijn gezondheid (fysiek, mentaal) schade wordt toegebracht. In het klimprogamma van Climb UP is het onderdeel “veiligheid” gewaarborgd tot en met niveau 2 (zie verderop). Vanuit de NKBV worden de hogere niveaus nog nader ingevuld met criteria voor vereiste vaardigheden. Een nadere uitwerking van de klimveiligheid wordt hier niet gegeven.

Klimvaardigheid

Klimvaardigheid is het vermogen om te kunnen klimmen en daarbij uitdagingen succesvol te kunnen overwinnen. Globaal kan de klimvaardigheid worden onderverdeeld in vier elementen:
- Techniek
- Kracht
- Inzicht
- Mentaal vermogen

Techniek is het vermogen om een klimsituatie te herkennen en van daaruit de juiste handelingen en bewegingen te maken om die klimsituatie succesvol te overwinnen. In trainingen is de ideale theoretische techniek het uitgangspunt van waaruit gezocht wordt naar de meest optimale techniek die past bij de individuele klimmer. Kracht is de verzamelnaam voor het vermogen om energie op te brengen om klimbewegingen uit te voeren en om series van klimbewegingen bij voortduring achtereenvolgens uit te voeren. Kracht kan grofweg verdeeld worden in absolute kracht en continuïteit. Absolute kracht is kortstondig nodig om het lichaamsgewicht tegen de zwaartekracht in een voortbeweging te laten maken. Continuïteit is nodig om series van klimbewegingen te kunnen volhouden. In brede zin bestaat Inzicht uit de elementen Kennis en Strategie/tactiek.  Kennis is het vermogen om klimsituaties achtereenvolgens te herkennen, analyseren, oplossingen te bedenken, goede en slechte resultaten van oplossingen te onthouden en deze resultaten weer op te roepen bij het herkennen en analyseren van volgende klimsituaties. Strategie/tactiek is het vermogen dusdanig handelingsgedrag te vertonen zodat een serie klimsituaties het meest effectief kan worden doorlopen. Het gedrag wordt daarbij geprogrammeerd tot een handelingsplan dat tot uitvoering wordt gebracht en waarvan de resultaten worden onthouden en later weer oproepbaar zijn. Mentaal vermogen is het vermogen om jezelf dusdanig te conditioneren dat je klimsituaties het hoofd durft te bieden zonder daarbij de grenzen van schade aan de gezondheid te overschrijden. Het mentaal vermogen bepaalt daarbij het gedrag van de klimmer tijdens klimsituaties (en daarvoor en daarna)

Trainingprogramma Climb UP

Klimvaardigheid is een wezenlijk onderdeel van de trainingen van Climb Up en is onderverdeeld in een vijftal niveaus. In elk van deze niveaus komen de vier aspecten van klimvaardigheid aan de orde. Op elk niveau er een meer gerichte focus:

Niveau 0: Gericht op algemene veilig incidenteel en/of recreatief klimmen.
Niveau 1: Gericht op de bewegingsvrijheid van de klimmer en technieken voor de frontale voortbeweging. 
Niveau 2: Gericht op de bewegingsvrijheid van de klimmer, technieken gericht op frontale en laterale voortbeweging en het klimmen van overhangen en daken. Basisconcepten van kliminzicht en mentale training worden hier behandeld
Niveau 3: Gericht op het algeheel ontwikkelen van techniek, kracht, inzicht en mentaliteit
Niveau 4: Gericht op het specifiek ontwikkelen van de klimmer als individu. Bij Climb Up zijn deze niveaus ondergebracht in een trainingspiramide. In wezen is de piramide voor de categorieën jeugd, volwassenen en prestatiesporters gelijk. Voor elke niveau worden dezelfde vaardigheden aangeleerd. Alleen de duur van de cyclus en de diepgang van de lesstof verschilt per categorie. De klimpiramide is verdeeld in klimvaardigheid en klimveiligheid op basis van de vijf genoemde niveaus waaraan vervolgens een prestatieniveau is gekoppeld.

De volgende tabel geeft overzicht:

Niveau Vaardigheid Veiligheid
Niveau 4 7a t/m 8c Voorklimmen alle behaakte en onbehaakte routes
Niveau 3 6a t/m 7a Outdoor multi pitch voorklimmen; nuts and friends basisniveau
Niveau 2 5b t/m 6a In- en outdoor single pitch voorklimmen
Niveau 1 4a t/m 5b Indoor toprope klimmen
Niveau 0 3a t/m 5a Recreatief indoor toprope klimmen


De klimpiramide heeft de volgende indeling:

   Wedstrijdsport  Prestatieklimmen
Type  TOP-trainingen  Gevorderden II
Niveau 4  7a t/m 8c  7a t/m 8c
Accent  Topwedstrijden NL, EU, Olympisch  Outdoor alle routes klimmen
Type  Selectietraining  Gevorderden I
Niveau 3  6a t/m 7a  6a t/m 7a
Accent  Wedstrijden NL, EU  Outdoor voorklimmen
Type  Techniek II  Techniek II
Niveau 2  5b t/m 6a
Accent
 Techniek en outdoor single pitch voorklimmen
 
Type   Techniek I
Niveau 1   4a t/m 5b
Accent   Techniek en indoor toprope klimmen