• Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglement

Huishoudelijk reglement Climb UP

Artikel 1, algemene bepalingen

1) De vereniging genaamd Climb UP, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 23 februari 2005 en is gevestigd te Nieuwegein.
2) Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 23 februari 2005.

Artikel 2, leden

1) De vereniging bestaat uit:
a) klimmende leden;
b) niet klimmende leden.
2) Iedere categorie is onder te verdelen in:
a) jeugdleden;
b) volwassen leden.
3) Verklaring:
a) klimmende leden zijn die leden die actief aan het klimmen deelnemen en als zodanig voldoen aan de eisen tav lidmaatschap sportkoepel en daaraan gekoppelde verzekering;
b) niet klimmende leden zijn die leden die niet actief aan het klimmen deelnemen maar wel deel  kunnen nemen aan nevenactiviteiten;
c) jeugdleden zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt;
d) volwassen leden zijn leden van achttien jaar en ouder.

Artikel 3, leden van verdienste en ereleden

1) Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd.
2) Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd.
3) Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

Artikel 4, aanmelding en afmelding van het lidmaatschap

1) De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de minimaal de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, bank rekening nummer. Voor jeugdleden dient het formulier ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens middels een identiteitsbewijs worden gestaafd. Voor klimmende leden dient tevens bij aanmelding (of tenminste binnen 14 dagen na aanmelding) een kopie van de inschrijving van de NKBV. Voor klimmende jeugdleden dient bovendien een kopie van de door de NKBV bemiddelde verzekeringspolis te worden overlegd.  
2) De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
3) Afmelding van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk en te richten aan de secretaris van de vereniging waarbij het lidmaatschap eindigt een maand na afmelding.
4) Over het boekjaar van de vereniging waarin het lidmaatschap eindigt is de volledige contributie verschuldigd.

Artikel 5, aanneming van leden

1) Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
2) Van de toelating wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Binnen 14 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure.
3) De beroepsprocedure voor toelating tot de vereniging omvat achtereenvolgens een schriftelijk verzoek van de aanvrager aan het bestuur om toelating, met redenen omkleed, voorleggen van het schriftelijk verzoek aan de algemene ledenvergadering door het bestuur, beslissing door de algemene ledenvergadering, met redenen omkleed, het in schriftelijk in kennis van de beslissing van de algemene ledenvergadering aan de aanvrager.

Artikel 6, rechten en plichten van leden

1) Buiten de verplichtingen, geregeld in de wet en in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten:
a) bij toetreding als lid kan men kennis nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement op de website van de vereniging;
b) zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen,wedstrijden en evenementen van de vereniging;
c) zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen (zoals geregeld in de statuten) in de ledenvergaderingen;
d) zij hebben het recht van vrije toegang tot bijeenkomsten en evenementen van de vereniging, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald;
e) zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Waarbij het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend;
f) zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van veranderingen in hun adres en persoonsgegevens zoals in de boeken van de vereniging bijgehouden;
g) zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie;
h) zij hebben de plicht tot naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen.
i) Zij hebben de plicht de door het bestuur aan hun opgedragen taken naar behoren uit te voeren.

Artikel 7, straffen

1) In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, de opgedragen taken, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2) Het bestuur is overeenkomstig de statuten bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, een straf op te leggen.
3) Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid het recht tot het indienen van een bezwaar bij:
a) het bestuur welke het bezwaar de eerst volgende bestuursvergadering zal behandelen;  
b) de algemene ledenvergadering, waarbij dit bezwaar, binnen 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 8, Representatie

1) Het lid wordt geacht de vereniging in ordentelijk aanzien te representeren.
2) Bij representatie bij sportevenementen wordt het lid geacht de door de algemene ledenvergadering voorgeschreven sportkleding te dragen.
3) Bij representatie bij niet-sportevenementen wordt het lid geacht de door de algemene ledenvergadering aangewezen representatieve kleding te dragen.

Artikel 9, bestuur

1) Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
2) Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a)   de algemene leiding van zaken;
b)   de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
c)   het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
d)   benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
3) Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen.
4) Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
5) Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
6) Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.
7) Het bestuur maakt jaarlijks een beleidsplan welke ter goedkeuring wordt aangeboden aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 10, het dagelijks bestuur

1) De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
4) Taken van de voorzitter:
a) geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
b) is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan   een ander bestuurslid of lid heeft overgedragen.
5) Taken van de secretaris:
a) voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren;
b) heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
c) zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
d) zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
e) houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
6) Taken van de penningmeester:
a) beheert de gelden van de vereniging;
b) zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
c) houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d) voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
e) brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 11, bestuursverkiezing

1) Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaand rooster.
1e jaar: voorzitter
2e jaar: secretaris
3e jaar: penningmeester
2) Aftredende bestuurleden zijn gerechtigd zich herkiesbaar stellen.
3) De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
4) In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
5) Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 12, kascontrole commissie

1) De algemene ledenvergadering benoemd de leden van de kascontrole commissie.
2) De kascontrole commissie bestaat uit twee leden en een reservelid.
3) De kascontrole commissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
4) Indien de kascontrole commissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascontrole commissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 13, overige commissies

1) De algemene ledenvergadering en het bestuur kunnen (sub)-commissies instellen, tussentijdse benoemingen en ontslagen worden bekrachtigd in de algemene ledenvergadering.
2) Er zijn ten tijde van de oprichting commissies, te weten:
- jeugdcommissie
- technische commissie
3) De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
4) Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
5) Buiten een door de algemene ledenvergadering benoemde commissie is elke commissie middels een kwaliteitszetel vertegenwoordigt in het bestuur.
6) Een commissie vergadert zo dikwijls de commissievoorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

Artikel 14, contributie

1) De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. De vastgestelde bedragen staan vermeld op de vereniging  tariefenlijst.
2) Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3) Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 15, kostenvergoedingen

1) Werkelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd (uitsluitend met een originele BTW bon) na voorafgaande goedkeuring door het bestuur.
a)   kosten tbv vergaderingen;
b)   administratieve kosten;
c)   representatie kosten;
d)   reis- en verblijfkostenten behoeve van representatie van de vereniging
e)   kosten voor aanschaf van goederen ten behoeve van de vereniging
2) Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden.
3) Het aangaan van overeenkomsten met derden voor het leveren van diensten waaruit kosten aan de vereniging zijn toe te rekenen is voorbehouden aan het bestuur en de algemene ledenvergadering.

Artikel 16, trainingen

1) Het bestuur bepaalt de indeling van de klimmende leden in de  training piramide.
2) De voorgestelde leden dienen op tijd bij de training te verschijnen en zich ten volle in te zetten.  
3) Bij onregelmatige of onvoldoende deelname aan de training kan het bestuur deelname van het betreffende lid aan wedstrijden weigeren.
4) Ieder ingedeeld lid kan gehouden worden om 1x per week te trainingen.  

Artikel 17, wedstrijden

1) Bij wedstrijden zullen deelnemers zo mogelijk vergezeld worden door een door het bestuur aan te wijzen trainer / vertegenwoordiger. Deze is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd en rapporteert aan het bestuur.
2) Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
3) Deelnemers zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de door de vereniging aangewezen trainer / vertegenwoordiger.
4) Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden.
5) Van het behalen van prijzen, titels of premie door leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen (dus niet individueel), geschiedt aantekening. Bedoelde prijzen en premie zijn in principe eigendom van de vereniging en komen derhalve in principe aan de vereniging ten goede.

Artikel 18, aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid

1) Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
2) Klimmende jeugdleden zijn middels verplichte door de NKBV bemiddelde verzekering, verzekerd tegen letselschade t.g.v. het uitoefenen van de klimsport.  
3) Voor het vervoeren van leden van en naar vereniging ondersteunde activiteiten is de bestuurder van het voertuig verplicht in het bezit te zijn van een geldige inzittende verzekering.
4) De vereniging is nimmer verantwoordelijk voor andere dan in dit artikel genoemde zaken alsmede voor diefstal van of schade aan eigendommen van leden.
5) De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel, toegebracht aan of door leden of derden.

Artikel 19, representatie

1) Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:
a)   huwelijk van een lid;
b)   geboorte kind van een lid:
c)   tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur;
d)   tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;
e)   bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
f)   bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
g)   bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
h)   overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel 20, het clubblad

1) Het clubblad verschijnt elektronisch op de verenigingswebsite. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. Het bestuur kan hiertoe besluiten ingezonden artikelen niet, aangepast of gedeeltelijk te plaatsen.
2) Het elektronisch clubblad is gesplitst in een algemeen / openbaar deel en een alleen voor leden deel
3) Het alleen voor leden wordt beschermt met een username en password, en bevat informatie die alleen voor leden beschikbaar zijn, zoals het bekend maken van opgelegde straffen.

Artikel 21, sponsoring

Het bestuur stelt richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 22, wijziging van het huishoudelijk reglement

1) Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2) Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering op de verenigings website worden gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3) Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 23, slotbepalingen

1) Ieder individueel lid, bestuur en commissie heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2) Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
3) Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van de tekst op de verenigings website.