• Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Statuten

Statuten Climb UP

Artikel 1
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

De vereniging is genaamd Climb UP.
1. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nieuwegein.
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

Artikel 2
Duur

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar (tevens verenigingsjaar) loopt van 01-jan t/m 31-dec

Artikel 3
Inrichting

1. Organen in de vereniging zijn:
a. de algemene ledenvergadering;
b. het bestuur;
c. alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene ledenvergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie de algemene ledenvergadering beslissingsbevoegdheid heeft toegekend.

Artikel 4
Doel

1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de klimsport in al zijn verschijningsvormen vanuit een recreatieve, sociale en sportieve context.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het aanbieden van recreatieve trainingen ter verbetering van de klimtechniek;
b. het aanbieden van trainingen als voorbereidingen op lokale, regionale, nationale en internationale sportklimwedstrijden;
c. het organiseren van evenementen;
d. het lidmaatschap te verwerven van een landelijk overkoepelende sportbond.
3. De vereniging heeft geen geldelijk winstdoel en mag geen winst onder de leden verdelen.

Artikel 5
Lidmaatschap

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die op hun eigen verzoek door het bestuur als lid zijn toegelaten.
2. In geval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn of haar bijzondere verdienste voor de vereniging tot erelid of lid van verdienste benoemen.

Artikel 6
Rechten en verplichtingen

1. De vereniging kan, voorzover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel voortvloeit ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk meedeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
2. De vereniging kan, voorzover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
3. Voorzover van toepassing gelden de in lid 1 en 2 bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
4. De in de leden 1, 2 en 3 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander door de algemene ledenvergadering ingesteld orgaan verplichtingen – al dan niet van financiële aard – aan de leden opleggen.
6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
7. De leden zijn gehouden:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander door de algemene ledenvergadering ingesteld orgaan van de vereniging na te leven;
b. de belangen van de vereniging niet te schaden.
8. Een door een rechtspersoon verrichte rechtshandeling is vernietigbaar, indien daardoor het doel werd overschreden en de wederpartij dit wist of zonder eigen onderzoek moest weten; slechts de rechtspersoon kan een beroep op deze grond tot vernietiging doen.

Artikel 7
Straffen

1. In het algemeen zal strafbaar zijn; zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. In geval van overtreding, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kunnen de volgende straffen
worden opgelegd:
a. berisping;
b. schorsing;
c. royement (ontzetting uit lidmaatschap);
d. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, activiteiten en evenementen hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden, activiteiten en evenementen;
e. ontzegging van het recht om in één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen.
3. Het bestuur of een door de algemene ledenvergadering aangewezen orgaan bepaald de op te leggen straf. Royement kan uitsluitend door het bestuur worden uitgesproken.
4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Indien het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst en met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.
5. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf eerst mondeling aan het lid worden meegedeeld.
6. Een opgelegde straf wordt in het (elektronische) clubblad gepubliceerd.
7. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
8. Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving bezwaar maken. Gedurende de bezwaartermijn en hangende het bezwaar is het lid geschorst.
9. Een bezwaar zal door het bestuur worden behandeld, uitgaande van het principe “hoor en wederhoor”. Hiervoor zal het betrokken lid worden uitgenodigd tot het bijwonen van een buitengewone bestuursvergadering ter behandeling van het beroep. De behandeling wordt schriftelijk vastgelegd waarna binnen veertien dagen een bestuursuitspraak over het bezwaar wordt gedaan. Indien het betrokken lid het principieel oneens blijft met het genomen bestuursbesluit dan kan deze de algemene ledenvergadering schriftelijk verzoeken een onafhankelijke commissie aan te wijzen om het bestuursbesluit te evalueren.

Artikel 8
Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. ontbinding van de vereniging;
b. opzegging door de vereniging;
c. opzegging door het lid;
d. royement;
e. overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft.
2. Opzegging geschiedt namens de vereniging door het bestuur.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a. in de gevallen in de statuten genoemd;
b. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde opzegtermijn en procedure.
5. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
a. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zij omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen;
c. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
6. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing.
7. Een opzegging in strijd met het onder lid 6 van dit artikel bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd.
8. Behalve in geval van overlijden blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid tot het einde van het boekjaar met al daar aan gekoppelde rechten en plichten zoals vermeld in deze statuten.

Artikel 9
Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributie van leden;
b. ontvangsten uit deelnemersgelden;
c. sponsor inkomsten;
d. giften;
e. andere inkomsten.
2. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene ledenvergadering is vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die verschillende contributie betalen.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt (ongeacht de reden), blijft niettemin de contributie voor het hele boekjaar verschuldigd.
4. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

Artikel 10
Het bestuur

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter, secretaris en penningmeester.
2. Het bestuur bestaat uit tenminste vier meerderjarige personen. Indien het aantal bestuursleden beneden de vier gedaald is, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
4. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een Dagelijks Bestuur bestaande uit voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
5. Het Dagelijks Bestuur wordt in functie benoemd door de algemene ledenvergadering.
6. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.
7. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond benoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
8. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan, hetzij in het (elektronische) clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan de leden.
9. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
10. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing van een bestuurslid die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
11. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
12. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoording bepaalde taken te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
13. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit verlangen.
14. Bestuursbesluiten kunnen alleen genomen worden indien aan alle in dit lid genoemde  punten is voldaan:
a. bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen als niet uitgebracht worden aangemerkt;
b. bij aanwezigheid van een meerderheid van bestuursleden;
c. over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
15. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris, of een door de vergadering vast te stellen notulist, notulen gemaakt die in een volgende vergadering worden vastgesteld.
16. Het bestuur is, mits bevoegd door de algemene ledenvergadering, bevoegd tot :
a. het sluiten van overeenkomsten;
b. het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
17. Het bestuur heeft goedkeuring nodig van de algemene ledenvergadering, voor besluiten tot:
c. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die de door de algemene ledenvergadering vastgestelde maximum vrij te besteden bedrag te boven gaan;
d. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
e. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
f. het ter leen verstrekken van gelden aan leden of derden;
18. Uitgesloten van bestuursfuncties zijn leden met enig commercieel of persoonlijk belang in de vereniging.

Artikel 11
Algemene ledenvergadering

1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering worden gehouden.
2. De agenda omvat tenminste:
a. bespreking en vaststellen notulen vorige ledenvergadering;
b. jaarverslag secretaris en penningmeester;
c. bestuursbeleid;
d. vaststellen contributie en tarieven;
e. vaststellen begroting;
f. verkiezing bestuursleden;
g. rondvraag.
3. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, op een termijn van niet langer dan vier weken.
4. De uitnodiging tot de algemene ledenvergadering geschiedt in het (elektronische) clubblad of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, met een bijgevoegde agenda.
5. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst.
6. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of ander orgaan zijn opgedragen.
7. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid treed een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.
8. Van het verhandelde in de algemene ledenvergadering maakt de secretaris of een door het bestuur aan te wijzen persoon notulen, welke in het (elektronische) clubblad worden gepubliceerd.
9. Besluiten worden genomen met een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
10. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
11. Bij schriftelijke stemming wordt als ongeldig aangemerkt zulks naar oordeel van de voorzitter:
a. blanco of onleesbaar;
b. herkenbaar zijn door bv naam of ondertekening;
c. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een (1) naam bevat;
d. geen eenduidige informatie bevatte.
12. Stemming geschieden tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat:
a. voor zaken geschieden bij hand opsteken, waarbij geldt dat indien de stemmen staken het voorstel is verworpen;
b. over personen schriftelijk, waarbij geldt dat indien bij een eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft gekregen er een herstemming plaats vind over de twee personen met het hoogste aantal stemmen.
13. Stemgerechtigde zijn:
a. leden van achttien jaar en ouder;
b. leden jonger dan 18 jaar kunnen slechts indien aanwezig hun stem uitbrengen via hun eveneens aanwezige wettelijke vertegenwoordigder;
c. ieder lid van achttien jaar of ouder is bevoegd zijn/haar stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien jaar of ouder.
14. Stemgerechtigde hebben een (1) stem.
15. Gemachtigde kunnen in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
16. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken besluit omtrent de uitslag van een stemming is beslissend en wordt in de besluitenlijst van de vergadering vastgelegd.
17. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt er jaarlijks door en uit de vergadering een nieuwe kascontrole commissie gekozen bestaande uit drie stemgerechtigde leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. De kascontrole commissie kiest uit hun midden een voorzitter. De kascontrole commissie controleert zo vaak zij dit nodig acht, doch minimaal 1x per jaar de boeken en de kas van de penningmeester en brengt hier schriftelijk verslag van uit aan het bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering brengt de kascontrole commissie verslag uit over haar werkzaamheden van het afgelopen jaar.

Artikel 12
Statutenwijziging

1. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering.
2. Ieder voorstel tot statuten wijziging moet tenminste veertien dagen voor de vergadering schriftelijk aan de leden bekend gemaakt worden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, waarbij tenminste twee/derde van de leden aanwezig is of is vertegenwoordigd.
4. Een statutenwijziging treed pas formeel in werking indien van de wijziging een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 13
Huishoudelijk reglement

1. De algemene ledenvergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld.
2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of met de statuten.

Artikel 14
Ontbinding

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, waarbij tenminste twee/derde van de leden aanwezig is of is vertegenwoordigd.

Artikel 15
Vereffening

1. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
2. Na ontbinding is het bestuur belast met de vereffening, tenzij door de Algemene Ledenvergadering, welke tot ontbinding besloot, een of meer anderen als vereffenaars zijn aangewezen.
3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de vereniging inschrijving geschiedt in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel.
4. Gedurende de vereffening is het bij of krachtens deze statuten bepaalde zoveel mogelijk van toepassing.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt besteed aan een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld doel.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 16
Slotbepaling

1. In alles, waarin deze statuten of het in te voeren reglement niet voorzien, beslist het algemeen en dagelijks bestuur, met dien verstande, dat de Algemene Ledenvergadering aan het algemeen en dagelijks bestuur opdrachten te dien aanzien zal kunnen geven.