• Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Visie

Inleiding

Voor u ligt een document waarin het de visie van Climb UP wordt beschreven. Deze versie is een verkorte weergave van het document met de volledige uitwerking van de visie.

Fundament

Een vereniging in het leven roepen doe je niet zomaar, het moet ergens toe dienen. Het is geen eendagsvlieg. Een vereniging is er voor de langere termijn en dat vergt een stevig fundament en een bron waaruit een constante stroom van energie vrijkomt.

Waarom doe je iets? Wat wil je bereiken? Hoe kom je daar? En wat houd je gaande? Het zijn vragen die raken aan de ziel van onze vereniging. Climb UP heeft deze vragen vertaald naar vier kernwoorden die het fundament vormen van alle energie die de vereniging genereert: Passie, Visie, Bewustzijn en Discipline.

Passie is de drijfveer van alles wat de vereniging onderneemt. Visie geeft aan wat je wilt bereiken. Het zorgt dat je doelgericht bezig bent. Bewustzijn geeft aan waarom je het doet zoals je het doet. Je weet waar je mee bezig bent rekening houdend met dat wat er om je heen gebeurt. Discipline is de houding die je aanneemt om resultaten te realiseren. Ook als dingen mislukken zorgt discipline ervoor dat je niet blijft steken, dat je verder gaat met ontwikkelen. Al deze kernwoorden steunen op vertrouwen. Vertrouwen dat je de energie nuttig besteed en dat je dingen bereikt.

Op het fundament van kernwoorden ontwikkelt Climb UP een set van kernwaarden: Integriteit, Klimmer centraal, Verantwoordelijkheid, teamgeest, Open communicatie, flexibiliteit en Ondernemersgeest.

Vanuit de kernwoorden en kernwaarden heeft Climb UP een missie:

 “Climb UP draagt bij aan het bevorderen van de klimsport voor haar leden en de klimwereld in het algemeen vanuit een recreatieve, sociale, competitieve en organisatorische context.”

 Climb UP wil haar leden en andere sportklimmers de sport laten beleven ! 

Omgeving

In de omgeving om je heen gebeurt van alles. Het is goed om te weten wat er speelt.

Sporten is niet meer zo hip. Er zijn andere dingen die in onze vrije tijd de aandacht krijgen. Disco en computerspelletjes om maar eens wat te noemen. Sportklimmen wordt gezien als een extreme sport en het grote publiek komt er vooral mee in aanraking door verjaardagspartijtjes, vrijgezellenfeestjes en bedrijfsuitjes. De groei van het aantal mensen dat “blijvend” gaat sportklimmen is heel klein.

Sportklimmen is nog niet olympisch erkent en heeft nog niet de massale mediaaandacht. Sportklimmen is niet zo mediageniek.

De ondersteuning van het sportklimmen is bij de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging (NKBV) in opbouw. Denk daarbij aan trainersopleidingen en wedstrijden.

Climb UP is de eerste zelfstandige klimvereniging in Nederland. Het is nog pionierswerk. Daarnaast bestaan andere verenigingen: de studenten alpen clubs, de NKBV-regio’s en een paar clubs ontstaan en bestuurd vanuit de klimhal.

Visie

Het sportklimmen is in Nederland een jonge sport die nog in haar kinderschoenen staat. Wil de sport zich verder ontwikkelen dan zijn verbanden op nationaal, regionaal en lokaal niveau nodig om tot ontwikkeling te komen. Hoewel de sport als een individuele sport wordt gezien is samenwerking nodig om de sport open te stellen voor iedereen die het klimmen wil bedrijven, hetzij recreatief, als prestatiesport of als een mengeling van beide vanuit een sociale context. Door de oprichting van lokale verenigingen is het mogelijk om het sportklimmen aan het publiek aan te bieden en op deze manier uit te groeien tot een volwaardige en maatschappelijk gedragen sport. De toestroom van mensen naar sportklimaccomodaties en de behoefte om vrije tijd actief in bergachtig terrein door te brengen geven voldoende basis om lokale verenigingen op te richten en levensvatbaar te laten zijn.

De visie van Climb UP is onder te verdelen in drie aspecten:

breedtesport, prestatiesport en sportklimpromotie.

De breedtesport moet laagdrempelig zijn en makkelijk toegankelijk. De breedtesport richt zich op:

 • Jong en oud
 • Gezin en individu
 • Beginner en gevorderde
 • Sociale vaardigheid
 • Sociaal breed draagvlak
 • Sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid

De breedtesport wordt vanuit de vereniging ondersteund door het aanbieden van klimbegeleiding en -training, wedstrijden (zoals het clubkampioenschap), klimdagen en internationale klimactiviteiten (waaronder rotsklimmen en klimmen in Europese klimhallen).

De prestatiesport richt zich op jeugd en volwassenen die de klimsport in competitieverband willen beoefenen. De vereniging stelt daarvoor trainingsprogramma’s op en draagt zorg voor wedstrijddeelname en –begeleiding. Climb UP steekt ook energie in opleiding voor trainers en regelt trainercoördinatie.

Sportklimpromotie vindt plaats door:

 • Het uitdragen van de sport door alle leden van de vereniging
 • Uitstraling van onze  top-klimmers
 • Promotie via TV en WWW
 • Door samenwerking met NKBV, klimverenigingen en klimhallen, zoals de thuishal.

Met de oprichting van Climb UP en de aanwas van leden blijkt de bovenstaande visie vooralsnog een juist beeld te zijn.

Doelstelling

Voor de lange termijn (bij een leeftijd van ca zeven jaren) wil Climb UP een gestructureerde, consistente en betrouwbare partner zijn voor haar leden in het bijzonder en voor alle klimmers in het algemeen. 

Climb UP wil haar leden en andere sportklimmers de sport laten beleven !

Voor de korte termijn wil Climb UP operationeel het volgende bereiken:
In 2009 een hecht samenwerkingsverband tussen NKBV en onderdakbiedende klimhal
In 2010 een vereniging van ca 130 leden met bijbehorend kader
In 2010 een opleidingskader voor instructeurs, zodat de vereniging zelfstandig kan zijn.

Strategie

Hoe denk je de doelstelling te halen (van beleid naar uitvoering)? Niet  alleen de resultaten tellen, maar ook de weg daar naartoe niet te veronachtzamen. Die weg is een kritische succesfactor. Desalniettemin waarschijnlijk heel leuk.

In haar streven naar een consistente en gestructureerde vereniging  zoekt Climb UP het contact met:

 1. De onderdak biedende hal. Regelmatig overleg moet leiden tot een samenwerkingsverband waar ruimte is om het inpassen van wekelijkse trainingen en klimactiviteiten gedurende de openingstijden van de hal en een jaarlijkse cyclus van wedstrijden en events, waar mogelijk onder auspitien van de Koninklijke NKBV. Daaronder vallen tevens jeugdwedstrijden, wedstrijden voor senioren en nationale kampioenschappen.
 2. De Koninklijke NKBV. Het contact wordt geacht te bestaan uit wederzijdes deelname aan structurele verbeteringen van de organisatie, implementatie van het kaderprogramma van de NKBV bij Climb UP en stimulatie van de voorbeeldfunctie die een lokale vereniging bij het ontwikkelen van de klimsport kan hebben.

De interne versterking van Climb UP wordt gerealiseerd door een planmatige aanpak van de doelstellingen. De plannen zijn daarbij geen dogma maar een flexibele gids om elke fase naar volwassenheid te ondersteunen. De volgende programma’s zijn bedacht: 

 1. Klimprogramma, met daarin de deelprogramma’s:
  1. Activiteiten,
  2. Training,
  3. Opleiding clubkader
 2. Financieel programma
 3. Sociaal programma

Deze programma’s zijn ieder afzonderlijk beschreven. De programma’s worden geborgd door het toewijzen van elke programma aan een bestuurslid. Het bestuurslid is voorzitter van het betreffende programmaoverleg.

Climb UP, 2009,

Het bestuur